Обновлено Август 21, 2020

1. Загальні положення
1.1. Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою, далі за текстом – «Оферта»), веб-сайту https://skillfor.me/ (далі по тексту – «Виконавець»), і містить всі істотні умови, необхідні для надання консультаційних послуг, далі по тексту – «Послуги».

1.1.1. Послуги Виконавця надаються Фізичною особою-підприємцем Ратнером О.Г. відповідно до умов даної Оферти та додатків до неї, які є її невід’ємною частиною.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті та виконується автоматично при покупці та використанні будь-якого Продукту чи Послуги).

1.3. Сторони погоджуються з безумовним і беззастережним прийняттям умов цієї Оферти і зобов’язуються неухильно їх дотримуватися.

1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує вам відмовитися від придбання та використання Послуг.

1.5. Акцептом оферти є запис на обраний курс консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування і подальша оплата послуг Виконавця.

1.6. Зміна або доповнення цієї Оферти можливо виключно при укладанні письмового Договору. При цьому Оферта є невід’ємною частиною відповідного письмового Договору.

1.7. Запис на курс консультаційних послуг і подальша оплата послуг Виконавця, як спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти означає згоду Замовника (в разі, якщо Замовник є фізичною особою) або фізичної особи – представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти – суб’єкт персональних даних), на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти і виконується виключно на підставі письмової (паперової) заяви Замовника. В такому випадку, Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Предмет оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику консультаційних Послуг з питань комерційної діяльності й керування.

2.2. Виконавець надає послуги в наступному вигляді:

2.2.1. Дистанційні заходи з використанням трансляції в мережі Інтернет (вебінари, трансляції майстер-класів, семінарів, тематичних курсів і т.п.)

2.2.2. Записи заходів, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.2.3. Навчальні курси, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.3. Виконавець має право в будь-який момент змінювати Календар заходів і умови публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Офіційному Веб-сайті Виконавця https://skillfor.me/, не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.

2.4. Оферта є офіційним документом і має відповідну юридичну силу.

2.5. Замовник погоджується, що всі можливі суперечки щодо даної Оферти будуть вирішуватися відповідно до Законодавства України.

3. Права і обов’язки Сторін

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. своєчасно надавати Послуги Замовнику з дотриманням умов цієї Оферти;

3.1.2. не поширювати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цієї Оферти, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов’язань за цією Офертою, згідно чинного законодавства України;

3.1.3. негайно інформувати Замовника про невідповідність наданих ним матеріалів вимогам Виконавця або чинного законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситися на відповідний термін, протягом якого Замовник надавав відповідні виправлення Виконавцю;

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням Послуг;

3.2.2. негайно передавати Виконавцю всі свої заперечення по предмету даної Оферти в письмовому вигляді;

3.2.3. своєчасно і в повному об’ємі оплачувати Послуги;

3.3. Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.

3.4. Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг.

3.5. Виконавець має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Замовника в разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов’язань, обумовлених при укладанні цієї Оферти (або будь-якого іншого Договору з Замовником) або в процесі її виконання, як в письмовій так і в усній формі; створення Замовником по будь-яким причинам умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню даної Оферти; ненадання Замовником будь-яких матеріалів, обумовлених при укладанні даної Оферти; несвоєчасної або неповної оплати Послуг. У перерахованих вище пунктах, при неусунення причин призупинення дії оферти, договір-оферти може бути розірваний (з вини Замовника). Результати виконаних робіт в цьому випадку Замовнику не передаються. Повторне відновлення Послуг проводиться тільки після усунення Замовником причин, що призвели до призупинення Послуг. Термін виконання Послуг автоматично продовжується на час простою.

4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за:

а) будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за цією Офертою.

4.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань згідно з цією Оферті, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.3. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або контролюючих органів, пов’язаних з виконанням Послуг відповідно до даної Оферти, Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі які -або збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій і т.д.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також прийняті рішення державних та інших органів, пов’язані з виконанням цієї Оферти.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за збільшення терміну виконання Послуг, у разі неоперативності роботи державних та інших органів, пов’язаних з виконанням цієї Оферти.

4.6. У разі порушення Замовником умов Пропоновані можливості Виконавець має право припинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та / або розірвати Оферту з направленням відповідного повідомлення Замовникові за адресою електронної пошти Замовника, вказану при напрямку Заявки.

5. Умови та порядок надання Послуг

5.1. Консультаційні послуги надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.

5.2. Деякі курси і заходи, визначені Виконавцем, можуть мати тестовий (неоплачуваний) період, тривалість якого становить не більше 10 (десяти) днів. Після закінчення зазначеного періоду, за умови продовження участі в курсі або заході, участь в визначених курсах і заходах є платним. У тому числі до оплати підлягає тестовий період.Терміни надання доступу до дистанційних курсів та надання послуг в режімі онлайн вказуються на веб-сайті https://skillfor.me/.

5.3. Факт придбання консультаційних послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.

5.4. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов’язань за цією Офертою Замовник приймає виконані роботи.

5.5. Якщо Замовник протягом 30 днів з моменту оплати не пред’явить свої письмові претензії Виконавцю, робота вважається прийнятою. Відсутність такої письмової претензії означає, що послуги надані в термін і належної якості.

5.6. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис проведених заходів.

5.7. Якщо інше не вказано в описі курсу, доступ до курсу надається на шість місяців, починаючи з дати оплати.

6. Умови Оплати

6.1. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з пропонованих на веб-сайті способом. Вибір і використання способу / форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд із запропонованих варіантів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способу / форми оплати виходять за рамки даної Оферти і регулюються угодами (договорами) між Замовником та відповідними організаціями.

6.2. Оплата курсів / заходів проводиться за відповідним посиланням на сторінці курсу / тренінгу. Під час оплати Замовник вказує в спеціальній формі на сторінці сайту свої контактні дані. Замовник повністю несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних контактних даних, оскільки саме за вказаними контактними даними проводитиметься обмін інформацією. Після здійснення оплати за цим договором без виставлення рахунку, Замовник отримує автоматичне підтвердження оплати на сайті  https://skillfor.me/ та автоматично отримує доступ на навчальну платформу.

6.3. Посилання на проходження платних курсів / дистанційних заходів надсилається Замовнику за адресою електронної пошти, вказаною при оформленні Заявки, тільки після надходження 100% коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі, якщо Замовник оплатив і не отримав посилання для проходження платного курсу / дистанційного заходи через 3 робочі дні після оплати – необхідно зв’язатися зі Службою підтримки Виконавця за адресою електронної пошти  good@skillfor.me (Далі – Служба підтримки) надавши копію квитанції про оплату.

6.4. Інформація про участь в очному заході висилається Замовникові за адресою електронної пошти, вказаною Замовником при оформленні Заявки протягом трьох днів після надходження 100% коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. Надалі вся інформація про підготовку та проведення очного заходи також направляється Замовнику на електронну адресу, вказану при оформленні Заявки, а також розміщується на сайті з інформацією про захід. У разі, якщо Замовник оплатив і не отримав інформацію про участь в очному заході через 3 робочі дні після оплати – необхідно зв’язатися зі Службою підтримки, надавши копію квитанції про оплату.

7. Умови Повернення Коштів

7.1. Замовник має право відмовитися від надання оплачених консультаційних послуг і вимагати повернення грошових коштів в наступних випадках:

7.1.1. За оплачений очний захід (курс) повернення грошей у разі відмови від участі проводиться не менше, ніж за 14 днів до початку заходу. В окремих випадках повернення грошей проводиться не менше, ніж за 30 днів до початку заходу, про що надається додаткова інформація в умовах оплати відповідного заходу. Виконавець має право утримати при поверненні коштів вартість оплати за транзакції, якщо платіж здійснювався за допомогою електронних систем прийому платежів.

7.1.2. За оплачений дистанційний курс повернення грошей можливо до початку користування курсом Замовником та не пізніше одного місяця після оплати. Повернення грошей здійснюється протягом 7 (семи) днів з моменту отримання Виконавцем заявки на повернення в Службу підтримки. Виконавець має право утримати при поверненні коштів вартість оплати за транзакції, якщо платіж здійснювався за допомогою електронних систем прийому платежів. Якщо заявка отримана після початку користування курсом Замовником або більше, ніж через місяць після оплати, грошові кошти не повертаються. В письмовому зверненні Замовник зазначає назву курсу, дату оплати та зобов’язується вказати причину вимоги повернення коштів.

7.2. Виконавець залишає за собою право відсторонити Замовника від заходу без права на повернення грошових коштів у разі порушення правил поведінки на заході, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми заходу, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи ведучого, службового персоналу або учасників.

7.3. Якщо Замовник користувався дистанційним курсом або якщо Виконавець протягом одного місяця після отримання оплати від Замовника не отримав від Замовника пісьмового звернення, Виконавець має право вважати надані послуги наданими належним чином і в повному обсязі.

8. Термін дії, зміни умов і розірвання Оферти

8.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на веб-сайті, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даної Оферти.

8.2. Всі зміни і доповнення до цієї Оферті мають юридичну силу, лише в разі складання письмового документа, завіреного підписами і печатками уповноважених представників Сторін.

8.3. Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.

8.4. У разі істотного порушення однією із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів.

8.5. При розірванні Оферти або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.

8.6. Справжня оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх клієнтів з одночасною публікацією нової версії на веб-сайті, а також з повідомленням всіх клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами, укладається окрема письмова угода, в якій будуть врегульовані спірні питання.

9. Гарантії

9.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій по даній Оферті.

9.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

9.2.1. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Замовник несе повну відповідальність (в тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг за цією Офертою;

9.2.2. Замовник укладає Оферту добровільно, при цьому замовник підтверджує:

а) повністю ознайомився з умовами оферти,

б) повністю розуміє предмет Оферти,

в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання оферти.

9.2.3. Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання оферти Замовником.

9.3. Вся надана у зв’язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не передбачених офертою.

9.4. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на необмежений період часу і не закінчується після завершення дії цієї Оферти.

10. Форс-мажор

10.1. Виконавець і Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за поточною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які виникли після укладення поточної Оферти, мають надзвичайний характер, і що Виконавець і Замовник не могли ні передбачити, ні подолати прийнятими засобами. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус, і інші природні явища, а також війна, військові дії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, які знаходяться поза контролем Сторін.

10.2. Якщо обставини форс-мажору тривають більше 3-х місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію цієї Оферти.

11. Інші умови

11.1. Оферта, її укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжностей між Замовником та Виконавцем щодо Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів Сторін, врегульовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Оферта являє собою повну домовленість між Виконавцем і Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов і зобов’язань щодо предмета Оферти, за винятком зазначених у Оферті, і підтвердженої Заявки, якими регулюється виконання оферти, за винятком випадків, коли такі умови або зобов’язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Виконавцем і Замовником. У разі, якщо будь-які умови Додатків або Заявки суперечать умовам Оферти, положення Оферти будуть переважати.

11.3. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, такий стан має бути виділений з Оферти і замінено новим положенням, максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.

12. Реквізити Виконавців

Фізична особа – підприємець Ратнер Олександр Геннадійович, який діє на підставі держеєстрації Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією. Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 18.08.2016, 2 069 000 0000 037127. Платник єдиного податку, 3 група. IBAN: UA38 305299 00000 26004036701662 в АТ КБ «ПриватБанк».